Православни катихета

Форум катихета => Вруће теме => Тему започео: radomir marinkovic Новембар 29, 2009, 05:14:49Наслов: ДОСИЈЕ ЗАПОСЛЕНОГ
Порука од: radomir marinkovic Новембар 29, 2009, 05:14:49
ДОСИЈЕ ЗАПОСЛЕНОГ

   Запослени у установи мора да има лични (персонални) досије.
    За сваког запосленог досије треба да садржи следеће:
    извод из матичне књиге рођених (извод из матичне књиге венчаних и извод из матичне књиге рођених за децу уколико остварују нека права преко запосленог),
    диплому (оверену копију дипломе) или уверење о стеченом образовању (ако диплома није уручена) не старије од 6 месеци,
    лекарско уверење (да запослени има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима),
    уверење да лице није осуђивано (доказ прибавља установа за изабраног кандидата преко надлежног органа унутрашњих послова);
    доказ о држављанству РС;
    уверење о положеном испиту за лиценцу / стручном испиту за наставника, васпитача и стручног сарадника  (уколико је реч о нестручно заступљеној настави овог доказа не мора да буде или ако је реч о категоријама који не морају да поседују овај доказ, а уколико је приправник, онда решење о одређивању ментора),
    уверење о положеном стручном испиту за секретара (ако нема, онда решење о одређивању ментора) или положеном правосудном или стручном испиту за запослене у органима државне управе или  положеном државном стручном испиту,
    радну књижицу,
    уговор о раду или уговор о међусобним правима и обавезама,
    решење о структури 40-часовне радне недеље и др.
   За наставника, васпитача и стручног сарадника потребно је да се у досијеу налази и доказ о извршеној провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима од стране надлежне службе за послове запошљавања (по новом Закону).
   За наставника верске наставе, акт којим традиционална црква или верска заједница упућује наставника верске наставе са утврђене листе.
   За педагошког асистента потребно је да се у досијеу нађе и мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе.


Наслов: Одг: ДОСИЈЕ ЗАПОСЛЕНОГ
Порука од: radomir marinkovic Новембар 29, 2009, 05:27:47
(http://img215.imageshack.us/img215/3092/image009u.gif)


Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines | Српски превод: Јован Турањанин