Православни катихета

Форум катихета => Вруће теме => Тему започео: radomir marinkovic Новембар 29, 2009, 05:23:50Наслов: ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
Порука од: radomir marinkovic Новембар 29, 2009, 05:23:50
ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код:
Закон о основама система образовања и васпитања  ("Службени гласник РС", брoj 72/09)


Код:
Закон о основној школи ("Службени гласник РС" број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 - одлука УСРС, 22/2002, 62/2003 - др. закон, 64/03 - испр. др. закона, 101/05 - др. закон, 79/09 – др.закон)
Члан 82.

Наставници, стручни сарадници и васпитачи остварују право на штрајк под условом да обезбеде минимум процеса рада школе.
Минимум процеса рада за наставника је остваривање обавезне наставе у трајању од 30 минута по часу у оквиру дневног распореда и обављање испита, а за стручног сарадника и васпитача 20 часова рада недељно.
Против наставника, стручног сарадника и васпитача који учествују у штрајку противно одредби става 2. овог члана, директор школе покреће дисциплински поступак.
Наставнику, стручном сараднику и васпитачу за повреду обавезе из става 2. овог члана изриче се мера престанка радног односа.
Закон  о средњој школи (''Службени гласник РС'', број: 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02-испр., 62/03–др. закон, 64/03 – испр. др. закона, 101/05–др. Закон, 79/09 – др.закон)
Члан 84.
Наставници, односно сарадници у школи остварују право на штрајк под условом да обезбеде минимум процеса рада школе, у остваривању права грађана од општег интереса у средњем образовању.
Минимум процеса рада за наставника је извођење наставе у трајању од 30, односно 40 минута по часу у оквиру дневног распореда и обављање испита, а за стручног сарадника, односно васпитача 20 часова рада недељно.
Ако наставници, односно сарадници школе учествују у штрајку не обезбеђујући минимум процеса рада из става 2. овог члана, директор школе покреће дисциплински поступак.
Наставнику, односно сараднику за повреду обавезе из става 2. овог члана изриче се мера престанка радног односа.
Директор школе ће, за време штрајка организованог противно одредби става 2. овог члана, обезбедити остваривање наставе или обављање испита, односно дежурство васпитача док траје штрајк.

(http://img686.imageshack.us/img686/2531/image010.gif)

ЗАБРАНЕ

У Закону се користи термин „забране“, те разликује:
   забрану дискриминације (члан 44. Закона);
   забрана насиља, злостављања и занемаривања (члан 45. Закона);
   забрана страначког организовања и деловања (члан 46. Закона).


Прва група забрана – забрана дискриминације представљају активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
 Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се:
   свако непосредно или посредно,
   на отворен или прикривен начин,
   искључивање или ограничавање права и слобода,
   неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Друга група забрана - забрана насиља, злостављања и занемаривања односи се на забране:
   физичког, психичког и социјалног насиља;
   злостављања и занемаривања деце и ученика;
   физичко кажњавање и вређање личности деце и ученика или запослених;
   сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.

Законом се даље разрађује шта се сматра насиље и злостављање уопште, као и занемаривање и немарно поступање.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог.
Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и ученика.
Закон даље разрађује врсте насиља (физичко, психичко и социјално).
Под  физичким насиљем  сматра се :
   физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа;
   свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог;
   насилно понашање запосленог према деци, ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.
Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.
Под социјалним насиљем  сматра се искључивање детета и ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.
Законом је прописана забрана сваког облика насиља и злостављања од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим. Због повреде ове забране против родитеља, односно старатеља детета или ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.
   Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописује министар.

   Запослени се привремено удаљава са рада због учињене повреде забране из чл. 44. до 46. овог закона до окончања дисциплинског поступка.
   Ако директор не удаљи запосленог, орган управљања дужан је да донесе одлуку о удаљењу.
   Запосленом који изврши повреду забране, прописане чл. 44. до 46. овог закона, престаје радни однос када одлука директора о утврђеној повреди забране постане коначна и одузима се лиценца.


ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ

Теже повреде радне обавезе   Члан 141.   

Теже повреде радне обавезе запосленог у установи, јесу:

Цитат
         удаљавање са посла
   престанак радног односа
   суспензија лиценце на шест месеци

   1) извршење кривичног дела на раду или у вези са радом;

Цитат
         удаљавање са посла
   престанак радног односа
   суспензија лиценце на шест месеци

   2) неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених;

Цитат
         удаљавање са посла
   престанак радног односа
   суспензија лиценце на шест месеци

   3)  подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце и ученика, или њено омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе;

Цитат
         удаљавање са посла
   престанак радног односа
   суспензија лиценце на шест месеци

   4) подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код ученика или њено омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе;

Цитат
         удаљавање са посла
   престанак радног односа
   суспензија лиценце на шест месеци

   5)  ношење оружја у установи или кругу установе;

Цитат
         престанак радног односа
   суспензија лиценце на шест месеци

   6) неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи, брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података;

Цитат
         престанак радног односа
   суспензија лиценце на шест месеци

   7) уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне исправе;
          8)  непотпуно, неблаговремено и несавесно вођење евиденције;
          9) наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радном односу, а ради оцењивања, односно полагања испита;

       
Цитат
   удаљавање са посла

   10) долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних средстава који смањују радну способност;
          11) одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, родитељима, односно старатељима;
          12) одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом установе, родитељу, односно старатељу;
          13) незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава остваривање права детета, ученика или другог запосленог;
          14) неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада, односно за време незаконите обуставе рада или штрајка;
          15) злоупотреба права из радног односа;

Цитат
         удаљавање са посла

   16) незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином установе;
          17)  неоправдано одсуство са рада најмање два узастопна радна дана;
            18) друге повреде радне обавезе у складу са посебним законом.


Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines | Српски превод: Јован Турањанин